Дяловият капитал на компанията е в размер на единадесет милиона осемстотин двадесет и седем хиляди петстотин четиридесет и пет (11 827 545,00) евро. Той е разпределен в три милиона деветстотин четиридесет и две хиляди петстотин и петнадесет (3 942 515,00) поименни акции с номинална стойност от три (3,00) евро всяка. Акциите на дружеството са поименни и неделими.

При увеличение на дяловия капитал, което не се извършва с вноска в натура или емитиране на облигации с право превръщането им акции, към момента на емитиране на акционерите се предоставя правото на избор между вноса на нов капитал или облигационен заем, според участието им в съществуващия дялов капитал.