Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσια είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε   (11.827.545,00) ευρώ, διηρημένο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσια σαράντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες δέκα πέντε   (3.942.515,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της κάθε μίας. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

 

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ