ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016, στα σαλόνια του νέου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου της εταιρεία "ΘΑΣΟΣ I" η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ικανοποιητική προσέλευση των μετόχων αφού παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,95 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γ.Σ. έλαβε παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές υποβλήθηκαν, το προσάρτημα και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1-31/12/2015.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαθέσεως των κερδών της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015, ποσού 1.379.880,25 ήτοι 0,35 ευρώ για κάθε μετοχή, η δε διανομή αυτού θα λάβει χώρα μέσα σε δυο μήνες από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης κατά τα οριζόμενα σε σχετική διάταξη νόμου..
Θέμα 3o: Απαλλάχτηκαν τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
Θέμα 4ο: Απαλλάχτηκε ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015. και έγινε εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
Θέμα 6o: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά από διενέργεια ψηφοφορίας, παμψηφεί και ομοφώνως εξελέγησαν ως νέα μέλη του ΔΣ οι κκ Δημήτριος Χαριτόπουλος του Νικολάου, Νικόλαος Χαριτόπουλος του Δημητρίου, Μαρία σύζυγος Δημητρίου Χαριτόπουλου, Ευαγγελία Χαριτοπούλου και Παρασκευή Χαριτοπούλου, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απαραίτητη απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής άρχεται την 01η Ιουλίου 2016 και λήγει την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2020, η οποία θα πρέπει να συγκληθεί τον Ιούνιο του έτους αυτού ή όποτε ορίσει τυχόν σχετική διάταξη νόμου.
Μετά από συνεδρίαση το νέο διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Δημήτριος Χαριτόπουλος του Νικολάου.. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Νικόλαος Χαριτόπουλος του Δημητρίου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Μαρία Χαριτοπούλου, σύζυγος Δημητρίου Χαριτόπουλου, μέλος του Δ.Σ.
4. Ευαγγελία Χαριτοπούλου του Δημητρίου μέλος του Δ.Σ.
5. Παρασκευή Χαριτοπούλου του Δημητρίου και της Μαρίας, μέλος του Δ.Σ.
Η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 & 3 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της, στον κ. Νικόλαο Χαριτόπουλο του Δημητρίου Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Θέμα 7o: Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την χρήση 2015.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ