ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

 ANAKOINOSI 2

Η ΑΝΕΘ  ΑΕ  ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12η Ιουλίου 2017, στην  έδρα  της εταιρείας στον Λιμένα της Θάσου  η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ικανοποιητική προσέλευση των μετόχων αφού παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 70,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γ.Σ. έλαβε παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές υποβλήθηκα από το Δ.Σ. , το προσάρτημα, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2016-31.12.2016. 

Θέμα 2ο : Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του τρόπου διάθεσης  των κερδών της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016,  και αποφασίστηκε η διανομή  μερίσματος στους μετόχους ύψους  1.182.754,50  ήτοι  0,30 ευρώ  για κάθε μετοχή.  Η  διανομή   θα  λάβει χώρα  μέσα  σε δυο  μήνες  από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης  κατά τα οριζόμενα σε σχετική διάταξη νόμου..

Θέμα 3o: Απαλλάχτηκαν τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις πράξεις  διαχείρισης της Εταιρείας και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016.

Θέμα 4ο : Απαλλάχτηκε ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις,  της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Θέμα 5ο : Εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. και έγινε εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 6o:  Εγκρίθηκε η σύναψη  συμβάσεων παροχής εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής των και προεγκρίθηκε η καταβολή για την  χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 7o:.  Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και έγιναν διάφορες ανακοινώσεις

                                                             ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ