Akcijski kapital preduzeća iznosi jedanaest miliona osam stotina dvadeset sedam hiljada pet stotina četrdeset pet (11.827.545,00) evra, podeljeno na tri miliona devet stotina četrdeset dve hiljade pet stotina petnaest (3.942.515,00) registrovane akcije, nominalne vrednosti od tri (3,00) evra po akciji. Akcije preduzeća su registrovane i nedeljive.

U svakom slučaju povećanja akcijskog kapitala, a do kog ne dolazi doprinosom u naturi ili izdavanjem obveznica sa pravom njihovog pretvaranja u akcije, pravo prvenstva na ceo novi kapital ili na kredit garantovan obveznicom, imaju akcionari u momentu izdavanja, a u skladu sa njihovim učešćem u postojećem akcijskom kapitalu.