ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ν.Ε.Θ.
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25η Ιουνίου 2019, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Λιμένα Θάσου, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ν.Ε.Θ. μετά την από 30/05/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκε έγκαιρα , για την ενημέρωση των μετόχων, στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Στην γενική συνέλευση επί συνόλου 3.942.515 μετοχών παρέστησαν προσωπικά ή εκπροσωπήθηκαν 2.812.296 μετοχές ή ποσοστό 71,33 %. επί του συνόλου των μετοχών.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.
2. Εγκρίθηκε ο τρόπος διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης από 01η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018. και ποσό 591.377,25 θα διανεμηθεί στους μετόχους ως μέρισμα που αντιστοιχεί σε 0,15 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή , ήτοι απόδοση επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής 5 % .
3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018.
4. Εγκρίθηκε η σύναψη παροχής εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν αυτών που παρέχουν ως μέλη του ΔΣ για την χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019..
5. Απηλλάγη ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
6. Εγκρίθηκε η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 και έγινε εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019.
7. Δόθηκε ειδική άδεια σε μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλου νομικού προσώπου με ίδιο αντικείμενο εργασιών.
Τέλος έγιναν διάφορες ανακοινώσεις και συζητήθηκαν τρεχούσης φύσεως θέματα που απασχολούν την εταιρεία.

ΘΑΣΟΣ 25 Ιουνίου 2019 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ