ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

Πρόσκληση των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με τη επωνυμία ¨ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ¨ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Νέο Εμπορικό Λιμένα του ΔΔ Θάσου του Δήμου Θάσου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Τροποποίηση, επαναδιατύπωση, επαναρύθμιση, εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 όπως ισχύει, του καταστατικού της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.
Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως

 

ΘΑΣΟΣ 18 Μαΐου 2020 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ