ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 ANAKOINOSI 2

Η ΑΝΕΘ  ΑΕ  ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12η Ιουλίου 2017, στην  έδρα  της εταιρείας στον Λιμένα της Θάσου  η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ικανοποιητική προσέλευση των μετόχων αφού παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 70,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γ.Σ. έλαβε παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές υποβλήθηκα από το Δ.Σ. , το προσάρτημα, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2016-31.12.2016. 

Θέμα 2ο : Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του τρόπου διάθεσης  των κερδών της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016,  και αποφασίστηκε η διανομή  μερίσματος στους μετόχους ύψους  1.182.754,50  ήτοι  0,30 ευρώ  για κάθε μετοχή.  Η  διανομή   θα  λάβει χώρα  μέσα  σε δυο  μήνες  από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης  κατά τα οριζόμενα σε σχετική διάταξη νόμου..

Θέμα 3o: Απαλλάχτηκαν τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις πράξεις  διαχείρισης της Εταιρείας και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016.

Θέμα 4ο : Απαλλάχτηκε ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις,  της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Θέμα 5ο : Εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. και έγινε εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 6o:  Εγκρίθηκε η σύναψη  συμβάσεων παροχής εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής των και προεγκρίθηκε η καταβολή για την  χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 7o:.  Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και έγιναν διάφορες ανακοινώσεις

                                                             ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας,  σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής,   με την από 30 Μαΐου  2017  απόφασή του,  καλεί τους κκ μετόχους της εταιρίας σε  Τακτική Γενική Συνέλευση, την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη   και ώρα 10:00 πμ ,   στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Λιμένα Θάσου, για  την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016,  μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.

2. Έγκριση  του τρόπου διάθεσης των  κερδών της εταιρικής χρήσης από 01 Ιανουαρίου  2016  έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις,  τη διαχείριση της Εταιρείας και τα πεπραγμένα της  εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
  2. Σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός ύψους αμοιβής και προέγκριση καταβολής για την  χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
  3. Απαλλαγή του   ορκωτού  ελεγκτή  – λογιστή από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις,  της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
  4. Έγκριση αμοιβής του  ορκωτού  ελεγκτή δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της  εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Εκλογή ενός τακτικού  ορκωτού  ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων  της  εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
    1. Διάφορες ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ. κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με  το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις  μετοχές τους  στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλουν τα σχετικά  αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης  παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

ΘΑΣΟΣ 30 Μαΐου 2017

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
 
Δύο μήνες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος , και παρά την καθολική υποστήριξή του από τους τοπικούς φορείς , συνεχίζεται μέχρι σήμερα η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού,  επειδή οι  Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας  δεν έχουν εγκρίνει μέχρι σήμερα την αναγκαία  διόρθωση   των δρομολογίων στην απογευματινή ζώνη  της γραμμής Θάσου-Κεραμωτής .
      Οι προβαλλόμενοι  λόγοι  περί μη συμφωνίας  της εταιρείας του κ. Φιλιάγκου  ή περί  ανατροπής της αναλογικότητας  στην κατανομή των δρομολογίων ανά πλοίο με την προσθήκη ενός επιπλέον δρομολογίου ΔΕΝ αφορούν το επιβατικό κοινό.  
          Η επικαλούμενη από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας , τήρηση της αναλογικότητας  στην  κατανομή των δρομολογίων ανά πλοίο,  παραβιάζεται κατ΄ εξακολούθηση   επιτρέποντας  στον κ.   Φιλιάγκο  να εκτελεί δρομολόγια που αναλογούν σε δύο πλοία ενώ διαθέτει μόνο ένα  και το δεύτερο «απουσιάζει και  αναμένεται» εδώ και επτά μήνες .
       Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας  έπρεπε μέχρι σήμερα ,  ως έχουν υποχρέωση,  να  έχουν βρεί  λύση με ΜΟΝΟ  γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού , του  εμπορικού κόσμου και της τουριστικής κίνησης του νησιού . 
     Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Θάσου Α.Ε.   δέχεται καθημερινά τα δίκαια παράπονα  του συμπολιτών μας  και έχει προ πολλού δηλώσει  την ετοιμότητά της  να ανταποκριθεί  είτε στην προσθήκη ενός επιπλέον δρομολογίου είτε στην διεύρυνση  του ωραρίου  των απογευματινών δρομολογίων .
    Η ευθύνη  της συνέχισης  της ταλαιπωρίας  του επιβατικού κοινού δεν βαρύνει  την  Α.Ν.Ε.Θ.
 
                                                                                                                                                                                                                                            Θάσος  17-5-2017
                                                                                                                                                                                                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο