ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Ταξιδεύουμε Υπεύθυνα για την προστασία όλων.

Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση 

(Σελίδα 1/2 κατεβάστε εδώ

(Σελίδα 2/2 κατεβάστε εδώ

Pre-boarding health declaration questionnaire (Download page 1)

Pre-boarding health declaration questionnaire (Download page 2 )

Ταξιδεύουμε Υπεύθυνα για την προστασία όλων.

Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση (κατεβάστε εδώ)

Pre-boarding health declaration questionnaire (Download)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

Πρόσκληση των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με τη επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής, με την από 6 Αυγούστου 2020 απόφασή του, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Νέο Εμπορικό Λιμένα Θάσου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως :
1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη στα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου .
3. 'Εγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ . και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της ΕταιρεΙας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01 .01.2019- 31 .12.2019).
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01 .01 .2020 - 31.12.2020 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθορισμός της αμοιβής τους και έγκριση αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
6. Διάφορες ανακοινώσεις .
Ολοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.
Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της εταιρείας προ της ενάρξεως της ΓΣ.
Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός μεν την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου δε τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρίας, παροτρύνονται οι κ.κ. Μετόχοι να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και επισημαίνεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο, ενημερώνοντας και παρέχοντας σε αυτούς, εντός των νομίμων προθεσμιών , κάθε πληροφορία αναφορικά με τα προς συζήτηση θέματα όσο και τα σχετικά έντυπα εξουσιοδότησης και αντιπροσώπευσης. Η διαδικασία της Συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονής  στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, παροτρύνονται οι κ.κ. Μέτοχοι να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους πριν την Συνέλευση εγγράφως ή και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  για παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις εγκαίρως.


ΘΑΣΟΣ 6 Αυγούστου 2020 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ