ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Дяловият капитал на компанията е в размер на единадесет милиона осемстотин двадесет и седем хиляди петстотин четиридесет и пет (11 827 545,00) евро. Той е разпределен в три милиона деветстотин четиридесет и две хиляди петстотин и петнадесет (3 942 515,00) поименни акции с номинална стойност от три (3,00) евро всяка. Акциите на дружеството са поименни и неделими.

При увеличение на дяловия капитал, което не се извършва с вноска в натура или емитиране на облигации с право превръщането им акции, към момента на емитиране на акционерите се предоставя правото на избор между вноса на нов капитал или облигационен заем, според участието им в съществуващия дялов капитал.