ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Şirketin Sermaye hisselerinin toplam değeri Onbir milyon sekiz yüz yirmi yedi bin beş yüz kırk beş(11.827.545,00) Avro ve toplam hisse sayısı ise her biri üç(3,00) Avro’ya karşılık gelen Üç milyon dokuz yüz kırk iki bin beş yüz onbeş(3.942.515,00) hisseden meydana gelmektedir.

Her durumda katılım sermayesinin arttırımı, sunulan eşya veya basılan hisse senetleriyle değil varolan katılım sermayesindeki payları oranında hissedarların yararına yapılacak yeni katılım sermayesi ve tahvil kredisi ile gerçekleştirilmektedir.